(Nov - jdelny)

Zkladn kola Strakonice II, Dukelsk 166  1.A  (Kenkov Hana)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

 
P
o

 

j
Ken
(85)

M
Ken
(85)

j
Ken
(85)

Prv
Ken
(85)

 
 
-- Ob --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

 

t

 

j
Ken
(85)

M
Ken
(85)

j
Ken
(85)

Vv
Ken
(85)

 
 
-- Ob --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

 
S
t

 

Tv
Ken
(TVv)

j
Ken
(85)

M
Ken
(85)

j
Ken
(85)

 
 
-- Ob --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

 

t

 

j
Ken
(85)

Prv
Ken
(85)

j
Ken
(85)

P
Ken
(85)

 
 
-- Ob --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

 
P

 

j
Ken
(85)

M
Ken
(85)

Tv
Ken
(Gym)

Hv
Ken
(85)

 
 
-- Ob --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

 
 
-- Ne --

Zpracovno v systmu Bakali