Výroční zpráva o činnosti školy

 

 

 

                                              za školní rok …2006 / 2007……

 

 

 

 

                                    Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.  a vyhlášky MŠMT 15/2005

                                                              (v textu jen zákon)

 

 

 

 

 

 

Název školy : ZŠ STRAKONICE  ,  DUKELSKÁ  UL.  166

 

Sídlo školy  :  STRAKONICE

 

Zřizovatel školy :  MĚSTSKÝ  ÚŘAD  STRAKONICE

 

Ředitel školy :  Mgr. VÁCLAV  VLČEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         15. října 2007

 

 

                

        

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti školy dle § 17e odst. 2 zákona – do 15.9.

 

 

 

1.      Charakteristika školy

 

ZŠ  Strakonice II, Dukelská ul. 166, je zřízena jako právní subjekt – příspěvková organizace od 1.3.1993. Byla nově zařazena do sítě škol 27.2.1996 – MŠMT.

Datum zahájení činnosti školy – 1.9.1956

 

Součásti školy jsou :  školní kuchyně se dvěma jídelnami

                                   Školní družina

 

Škola je organizována jako úplná s devátými ročníky.

 

Ostatní údaje charakterizující školu – školu navštěvuje 840 žáků, kteří jsou rozmístěni v 38 třídách.

 

Spádovým obvodem naší školy je pravý břeh Otavy až po železniční trať a navíc ulice Tovární a čtvrť Barvínkov.

Do našeho obvodu dále spadají okolní obce : Sousedovice, Libětice, Smiradice, Mutěnice, Radošovice, Miloňovice, Zadní Ptakovice, Nebřehovice, Sudkovice a Nová Ves.

 

Škola je umístěna nedaleko vlakového a autobusového nádraží. Z toho plyne i větší množství dojíždějících žáků. Dnes k nám dojíždí žáci z více než 30 obcí. Škola má rozsáhlý sportovní areál s běžeckou dráhou dlouhou 245m, fotbalovým hřištěm. Tento areál byl v minulém období podstatně zrekonstruován. Vznikl zde nový sportovní areál s tenisovým kurtem, cvičnou stěnou na tenis a s hřištěm na volejbal, basketbal, házenou a další sporty. Tento areál je otevřen pro školu celoročně v dopoledních hodinách do 15,10 hod a pro veřejnost od 16,00 do 21,00 v období – duben – říjen. Je zde placený správce, který se stará o pořádek, přijímá rezervace a dohlíží na chod sportoviště.Zbytek areálu by měl být rekonstruován v období příštích dvou let a to zhruba za 22 miliónů Kč. Dále máme rozsáhlý školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Škola je napojena na dálkové vytápění.

 

Značnou výhodou naší školy je dobré zázemí. Většina budov však již není v dobrém stavu. Před vstupem naší republiky do EÚ byla zrekonstruována celá školní kuchyně. Bylo postupováno v souladu s vyhláškou č.107 o hygienických podmínkách ve stravovacích zařízeních. Dnes tato školní kuchyně plně odpovídá i těm nejpřísnějším hygienickým požadavkům. Byla provedena rekonstrukce toalet na I.stupni včetně vybudování bezbarierového WC pro I. st. Během posledních pěti let prodělala naše škola řadu rekonstrukcí. Připomínám rekonstrukci chlapeckých toalet, rekonstrukci umýváren a šaten u tělocvičny zbudování bezbariérového přístupu do školy pro žáky imobilní a zbudování svislé plošiny. V uplynulém období byla zrekonstruována tělocvična. Nejprve elektroinstalace a poté i vnitřek. Byly odstraněny již nevyhovující parkety, byla provedena izolace proti vlhkosti  i izolace tepelná. Byla provedena komplexní rekonstrukce střechy tělocvičny a výměna oken v tělocvičně. Dále byla provedena oprava okapů na pavilonu dílen. Rekonstrukci střechy na tomto pavilonu MÚ pro příští období připravuje.                                                            Problémem školy jsou nekvalitní střechy na pavilonech panelákového typu. Byla provedena oprava střechy na pavilonu I. stupně, ovšem problémy na ostatních budovách přetrvávají. Škola již několik let po sobě navrhuje zbudování sedlové střechy na pavilonu I. stupně a na školní družině. Škola má dnes nevyhovující zázemí, pokud se týká školní družiny, specializovaných učeben, laboratoří a kabinetů. Toto by mohla požadovaná rekonstrukce  vyřešit. Pokud se týká školní družiny, její zázemí neodpovídá vyhlášce 410/2005, která jasně stanoví, že družina musí mít vlastní prostory a nesmí se provozovat v běžných třídách. Naše družina tyto možnosti nemá, protože pro její činnost máme pouze dvě malé místnůstky. Vedení školy navrhlo řešit tuto situaci zbudováním sedlové střechy na pavilonu I. Stupně a následným zbudováním vestavěných místností v takto získaném prostoru. V poslední době se však jeví nová varianta pro školní družinu. Nedaleká MŠ speciální, která je zřizována krajem a je umístěna v budově patřící obci, plánuje přestěhování do prostorů patřících kraji. Budova po této MŠ by plně vyhovovala provozu naší školní družiny a proto škola požádá o předání této budovy pro naše potřeby. Na letošní školské komisi bylo již na toto téma jednáno a podle našeho mínění se situace začíná vyvíjet slibně.

 Je potřebná rekonstrukce dívčích toalet, které rovněž pocházejí z padesátých let. Již i rodiče si stěžují na nevyhovující toalety. Škola  již 10 let žádá o jejich rekonstrukci, ale vždy se našly důležitější opravy ze strany zřizovatele. V současné době máme příslib, že rekonstrukce dívčích toalet bude zařazena jako priorita č.1 pro rok 2008. Vybavení nábytkem, vestavěných skříní z r. 1956 již zdaleka neodpovídá požadavkům výuky v současné moderní škole. Škola přistoupila k rekonstrukci těchto skříní a jejich obnova byla téměř ve všech třídách staré budovy provedena. Z rezervního a investičního fondu školy byly zrekonstruovány učebny fyziky a chemie. V letošním roce byla provedena  rekonstrukce učebny přírodopisu. Byly zakoupeny 2 interaktivní tabule a další 2 tyto tabule byly získány za minimální cenu. V současné době nemá žádná jiná škola tolik těchto potřebných a velmi žádoucích pomůcek. Podstatně se zlepšilo vybavení tříd  lavicemi a židlemi na úrovni, kterou požaduje EU, téměř všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Byla provedena rekonstrukce šaten. Původní zamřížované kóje byly nahrazeny šatnovými skříňkami, takže celý druhý stupeň a vyšší ročníky I. stupně  mají své skříňky. Tyto šatny dnes odpovídají úrovni moderního školství a jsme v celém regionu první, kdo k takto rozsáhlé rekonstrukci šaten přistoupil. Škola je velmi dobře vybavena počítačovou technikou. Díky správci počítačové sítě  a dalších učitelů výpočetní techniky dnes škola splňuje požadavky pro tuto oblast.

 ZŠ Dukelská je bezbariérová škola umožňující výuku i tělesně postiženým žákům.

    Škola má pod jednou střechou učebny, dvě jídelny, školní družinu , dvě tělocvičny a gymnastický sál. Jsme dobře vybaveni učebními pomůckami a neustále je doplňujeme. Naše škola se snaží doplňovat moderní vybavení zisky z vedlejší hospodářské činnosti a to z pronájmů nebytových prostor. Získali jsme certifikát jako školící středisko na počítačích a v rámci programu získávání znalostí tzv. počítačová gramotnost – program Z a P.  Máme několik specializovaných učeben, z nichž bych jmenoval především 4 učebny výpočetní techniky z nichž 1 slouží I. stupni. V uplynulém roce jsme podstatně zmodernizovali počítačovou síť, většinu počítačových tříd jsme zmodernizovali, jednu jsme zřídili úplně novou a i vybavení bylo podstatně zmodernizováno. V současné době jsme nejmoderněji vybavenou školou v této oblasti v regionu. Provádíme školení i pro jiné subjekty, jako úřad práce apod. Další specializované  učebny jsou dřevodílny , kovodílny, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, pěstitelských prací a učebna vaření. Ke kvalitní výuce jazyků nám však zoufale chybí specializované učebny jazyků. Tyto učebny by bylo možno zbudovat nad novou školní jídelnou zároveň se zbudováním sedlové střechy nad touto budovou, o níž již několik let marně usilujeme. Toto jsem již uvedl.

 

Zvláštní podmínky pro výuku nejsou na naší škole vyhlášeny.

 

Škola je vybavena nábytkem v dostatečné míře, ovšem tento nábytek je v mnoha případech již starý a proto se snažíme ho neustále obnovovat. Je to ovšem závislé na množství přidělených finančních prostředků zřizovatelem. Proto bych chtěl upozornit, že postup obnovování nábytku je velmi pomalý a bylo by potřeba v souladu s požadavky EU i v zájmu našich dětí ho urychlit. Rovněž ostatní nábytek, např. skříně jsou již velmi staré a bude nutno je obnovit.

Škola se v poslední době potýká se značným vandalizmem. Jednak je to před školou, kde party mladých lidí záměrně ničí dveře, okna a prosklené prostory. Škody způsobené vandaly přesáhly v uplynulém roce částku 150 000 ,- Kč. S vandalizmem se ovšem potýkáme i uvnitř školy, především na toaletách  a na vybavení školy. Mnohdy jsme proti řádění vandalů bezmocní a současné zákony tuto bezmocnost mnohdy podporují. 

 

 

2.      Vzdělávací koncepce

 

 

Škola pracuje podle učebního plánu Základní škola Č.j. : 16 847 / 96 - 2

Zároveň škola pracuje v prvních a šestých ročnících podle námi vypracovaného ŠVP, podle RVP.

Škola zřizuje  třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Zde pracujeme podle učebního plánu Č.j. : 21 986 / 96 – 22

Snažíme se připravovat nejen žáky nadané, ale i žáky handicapované. Pro děti se specifickými poruchami učení zřizujeme třídy, kde učivo je probíráno pomaleji, se zřetely na postižení.

 

               Nepovinné předměty – další jazyk

                                      Informatika

 

Výuka náboženství probíhá formou nepovinného předmětu a účastní se jí okolo 30 žáků.

Nad rámec učebních plánů nemáme pro žáky žádné jiné vzdělávací činnosti. Mnohé, pro žáky potřebné aktivity jsme byli nuceni zrušit z důvodu šetření finančních prostředků.               

Stali jsme se největším školícím střediskem pro počítačovou gramotnost v kraji, tato činnost je prováděna v rámci SIPVZ. Provádíme proškolení učitelů kategorie Z a P.

 

 

Do jiných vzdělávacích činností zatím nejsme zapojeni, ale zapojení se rozhodně nebráníme.

 

 

 Je nutno upozornit  na zapojení školy do Hnutí na vlastních nohou, které pomáhá jak dětem v naší republice, tak v Evropě. V rámci tohoto hnutí dosáhla naše škola nemalých výsledků.

 

V rámci projektu ESF – VIP – Kariéra pracuje na škole školní speciální pedagog.  Jeho práce je pro školu obrovským přínosem, což dnes již velmi dobře vidíme. Jeho činnost spočívá především v diagnostice – vyhledávání dětí s poruchami učení,

 pomoc poradenská, jak pro žáky a jejich rodiče, tak pro učitele a především spolupráce se všemi institucemi pomáhajícími postiženým dětem. Jsme rádi, že tato instituce si získala již i uznání rodičů, kteří se na speciálního pedagoga se svými problémy stále častěji obracejí.

 

Spolupráce s OPPP a SPC je velmi dobrá a v poslední době se ještě značně zintenzivnila. Jde především o vyhledávání problémových žáků v nižších ročnících, následnou práci s těmito žáky a jejich stálé sledování a dále je zde velmi dobrá spolupráce při výběru talentovaných žáků do Matematické třídy.

 

Ve spolupráci s OPPP zajišťujeme pomoc dětem s poruchami učení a to především dětem s dyslexií. Pomoc je prováděna formou alternativní výuky v předmětu Český jazyk a to pomocí dyslektických asistentek.

 

Škola zřídila po získání souhlasu Krajského úřadu 4 specializované třídy na II. stupni pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení a to v  6., 7., 8.a 9. třídě.

              O tyto třídy neustále přibývá zájem a někdy už nejsme schopni pokrýt zájem veřejnosti.

Práce s ostatními zaostávajícími žáky probíhá především v hodinách, kdy je s nimi pracováno individuálně s ohledem na jejich postižení. I zde úzce spolupracujeme s OPPP a SPC, řídíme se jejich pokyny. Žáci jsou doučováni. Veškerá práce je koordinována výchovným poradcem a postupuje se podle individuálního vzdělávacího plánu.

Individuální vzdělávací plán je sestavován u všech integrovaných žáků a je konzultován s OPPP. Během  výuky žáka na škole je průběžně doplňován v návaznosti na aktuální stav dítěte.

Naše škola je jako jediná v regionu bezbariérová. Školu navštěvují 2 imobilní žáci, oba s lehkým mentálním postižením. Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách a pro oba máme i pedagogické asistentky. Tato integrace se jeví jako velice prospěšná jak pro postižené žáky, kteří se necítí odstrčeni, tak pro ostatní žáky, kteří se tím učí chápat postižené, pomáhat jim a učí se tím odstraňovat bariéry v myšlení ve vztahu k postiženým. Bohužel Krajský úřad dotuje práci těchto asistentek pouze do úvazku 0,66. Je to situace dosti neobvyklá a podivná. Paní ředitelka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství PhDr. Zapletalová nás informovala, že ke krácení finančních prostředků na povolenou pedagogickou asistenci docházet nesmí. Při práci s žáky s lehkým mentálním postižením spolupracujeme s dětským centrem ARPIDA. Oba tito žáci díky obětavosti učitelek i pedagogických asistentek učinili ve vzdělání obrovský pokrok, což nás velmi těší a zavazuje. Vynaložené finanční prostředky , především na pedagogickou asistenci pro tyto žáky jsou plně na místě.

V letošním roce jsme rovněž získali od Úřadu práce povolení k zřízení osobního asistenta.

 

 

Péče o nadané žáky.

Jelikož jsme škola, která otevírá každoročně třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, vybíráme talentované žáky do těchto tříd. Tyto třídy navštěvují žáci z celého regionu. Jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, které se skládá z matematických testů na naší škole a psychotestu prováděného spec. pedagogem školy

Po vyhodnocení obou testů a na základě písemného souhlasu rodičů jsou vybráni talentovaní žáci do matematické třídy. S ostatními talentovanými žáky pracujeme

individuálně a zapojujeme je do olympiád a soutěží. Dále mají možnost pracovat v kroužcích výpočetní techniky, ale i v kroužcích humanitního směru.

 

Činnost výchovného poradce se řídí plánem práce výchovného poradce. Tento plán naší výchovné poradkyni stanoví a ukládá úkoly, které je povinna zajišťovat.

Především vede evidenci integrovaných žáků a žáků vyšetřených v OPPP a SPC. Na základě vlastních zjištění doporučuje žáky na vyšetření v OPPP a SPC. Účastní se besed s rodiči, při nichž se jedná o školním neúspěchu žáků a dále o přeřazení žáků do zvláštní školy. Zároveň se účastní výchovných komisí pro projednávání přestupků žáků.

Eviduje a kontroluje individuální vzdělávací plány pro integrované žáky.

Zajišťuje a pomáhá rodičům vycházejících žáků s jejich uplatněním na učilištích a středních školách. Organizuje besedy a setkání rodičů se zástupci škol a učilišť, zajišťuje poradenské služby pro žáky i rodiče v této oblasti.

 

Zajišťuje práce, jimiž je pověřována ředitelem školy.

Exkurze, besedy, přednášky, výlety, výstavy, jako doplněk vzdělání. Škola se účastní besed na aktuální témata občanské výchovy, rodinné výchovy, prevence před drogovými a jinými závislostmi, sexuální výchovy, zdravovědy a AIDS. Jelikož je různá úroveň těchto besed, zaměřili jsme se v uplynulém období na besedy kvalitní, prováděné osvědčenými lektory.

Pokud se týká exkurzí, vítáme je jako vhodný doplněk výuky, zvláště pokud se týká návštěv výrobních závodů, vzdělávacích institucí a galerií. V uplynulém roce jsme uskutečnili řadu takových akcí nejen v našem okrese, ale i mimo okres. Vedení školy dbá na to, aby učiteli nebylo považováno za exkurzi to, co je náplní výletů.

Bohužel, vzhledem k tíživé finanční situaci jsme nuceni v poslední době podstatně omezovat tuto činnost, protože suplování za nepřítomné učitele značně vyčerpává rozpočet, zvláště po nabytí platnosti nového školského zákona.

 

Zajištění plaveckého a lyžařského výcviku.

Žáci třetích a čtvrtých ročníků mají plavecký výcvik povinný a je jim hrazen.

 U prvních a druhých ročníků organizujeme plavecký výcvik podle přání rodičů s tím, že si rodiče celý výcvik hradí. Považujeme výuku plavání za velice nutnou a potřebnou.

 

Pokud se týká LVVZ, škola pravidelně zajišťuje lyžařský výcvik na Nových Hutích  na Šumavě a v Krkonoších. V uplynulém roce se lyžařského výcviku účastnilo 96 žáků.

Náklady na jednoho žáka a den činily okolo 235,-Kč. Instruktoři byli zajištěni z řad pedagogů / s platným průkazem /. Zdravotní zabezpečení bylo zajištěno profesionálními zdravotníky. Doprava byla zajištěna autobusy ČSAD a veškerou dopravu zaplatili sponzoři. Každému účastníku přispělo Sdružení rodičů částkou 300,-Kč. Na všech kurzech probíhal základní lyžařský výcvik s důrazem na sjezdové lyžování. Nově jsme zavedli výcvik na snowboardu.

 

 

 

Vedení školy kontrolovalo činnost LVVZ. Zvláštní důraz jsme kladli na kázeň a slušné chování na ubytovnách. Nebyla nám sdělena ani jediná stížnost, naopak správci budov si naše děti chválili, což svědčí o dobré práci instruktorů a dobře vedeném dozoru.

 

Protidrogová prevence.

Na ZŠ Dukelská je funkcí protidrogového preventisty pověřena paní učitelka Petra Vlčková. Ta zajišťuje besedy pro žáky, ale i organizuje účast na besedách a akcích pořádaných OÚ, ŠÚ a SVČ. V uplynulém roce se podstatně zlepšila práce protidrogového centra při OÚ. Jejich akcí jsme se rovněž účastnili.

 

Velmi dobrá spolupráce je nadále s policií ČR, s níž jsme v této oblasti v úzkém kontaktu a dále se sociálním odborem OÚ – péče o mládež. Využívali jsme i nabídky společenského sdružení Prevent.

 

 

BESIP

Organizováním akcí dopravní výchovy je na ZŠ Dukelská pověřen pan učitel Rudolf Prušák. Se zásadami dopravní výchovy jsou na prvním stupni seznamováni žáci prostřednictvím předmětů Prvouka a Přírodověda. Na II. stupni bylo uspořádáno školní kolo dopravní olympiády a zúčastnili jsme se okresního kola této olympiády, kde jsme obsadili dvě třetí místa.

 

 

3. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání

Za největší úspěch v uplynulém školním roce považujeme tu skutečnost, že všichni naši žáci 9. ročníku se dostali bez problémů na jimi zvolenou školu.

 

Údaje o účasti školy na soutěžích a olympiádách

Protože naše škola dosáhla v uplynulém školním roce velice mnoho výborných výsledků, uvádíme zde přehled o počtu umístění v kolech sledovaných a odměňovaných Krajským úřadem.

 

   

                V okresním kole jsme obsadili 12 prvních míst.

                V krajském kole jsme obsadili 1 první, 3 druhá a 2 třetí místa

 

V republikovém kole v programovacím jazyce BALTÍK jsme obsadili 2x1. a 3. místo, následně v mezinárodním kole dvojice žáků zvítězila. Opět tím naše škola navázala na vynikající výsledky v informatice a programování z minulých let.

Pro nás jako pro školu, která se na informatiku specializuje jsou tato umístění velmi povzbuzující. Zúčastnili jsme se  celostátního kola televizní soutěže EUROREBUS. Opět jsme postoupili v několika kolech a nechali za sebou několik desítek škol.I když nejsme sportovní škola ani škola zaměřená na sport, obsadili jsme v několika soutěžích první místa a to v kopané, volejbalu a florbalu. I v lehkoatletických soutěžích obsazujeme vždy přední místa a s naší školou se musí počítat.Toto vše svědčí o dobré ( a to mluvím velice střízlivě ) úrovni vzdělávání a výchovy na naší škole. Máme se čím pochlubit. Největším úspěchem školy byla účast našich deváťáků v televizní vědomostní soutěži BLUDIŠTĚ. Zde naši žáci pod vedením pí. uč. Šimkové suverénně zvítězili ve dvou kolech, získali dva rekordy, dva zlaté BLUDIŠŤÁKY a pouze snaha po tom, aby nastala pro televizní diváky změna a tím pádem neočekávaná a neohlášená změna pravidel zabránilo tomu, aby naši žáci nezvítězili vícekrát.

 

 

Naše škola byla nejúspěšnější v soutěžích a olympiádách v předmětech Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie a především Informatika a výpočetní technika.                                                                     

Zúčastnili jsme se i mnoha jiných soutěží,na nichž jsme dosáhli solidních výsledků. Naše škola preferuje především soutěže v matematice, fyzice a v přírodovědných předmětech, což vyplývá z našeho zaměření.

 

Celkem se do olympiád zapojilo 672 žáků, do soutěží 325 žáků a jinak reprezentovalo naši školu dalších 260 žáků. Tato čísla nás velmi těší a jsme rádi, že je o tuto činnost na naší škole zájem.

 

 

 

 

 

 

4. Údaje o mimoškolních aktivitách

 

a)      pro děti – v uplynulém školním roce pracovalo na naší škole několik zájmových kroužků. Jejich činnost byla pravidelná a některé dosáhly i pěkných výsledků na soutěžích.

Jednalo se o kroužky : Mladý zahrádkář  -  15 členů

                                     3 kroužky výpočetní techniky – 47 členů

                                     historický kroužek – 16 členů

                                     kroužek sportovních her – 26 členů

                                     volejbal  - 20 členů

                                     basketbal – 17 členů

                                     florbal – 41 členů

                                     zeměpisný – 13 členů

                                     přípravka Aj – 12 členů

                                     country tance – 21 členů

                                     aerobic – 24 členů

                                     taneční -   18 členů    

 

Bohužel musím konstatovat, že velké problémy jsou se získáním alespoň minimální částky na finanční ocenění vedoucích kroužků. Nadřízené orgány zřejmě neumí docenit význam smysluplně tráveného volného času dětí.

 

 

Kromě toho jsme uspořádali řadu akcí a besídek pro rodiče.

 

 

b)      pro učitele – zde tolik akcí není a naše škola se snaží udělat tradici z volejbalových utkání učitelů škol okresu.

 

c)  školní časopis se na naší škole nevydává

 

Publicistická činnost  se u nás dělí na dvě části. Jedná se o propagaci školy v regionálním tisku, což je záležitost vedení školy a dále propagace činnosti, do níž se naše škola velmi aktivně zapojila. Jedná se o hnutí Na vlastních nohou. Naše škola

 je už do tohoto hnutí zapojena 13 let a v poslední době se nám podařilo získat pro tuto činnost školy v našem okrese i odjinud. Bylo to způsobeno především dobrou publikační činností pracovníků  a vedení školy.

 

 

c)      Úspěchy a ocenění v mimoškolních aktivitách.

 

Jelikož prioritou v naší mimoškolní činnosti je práce pro hnutí Na vlastních nohou, je pro nás velkým povzbuzením každé ocenění v této humanitární oblasti. Velkým oceněním je pro nás každým rokem pozvání na vánoční koncert, pořádaný tímto hnutím. Musíme se pochlubit, že naše škola dostává nejvíce pozvánek pro děti ze všech škol v republice.

 

Mezi největší ocenění naší práce však samozřejmě patří spokojenost rodičů. Na konci školního roku přišli rodiče pěti žáků do ředitelny a poděkovali škole za dobrou přípravu jejich dětí. Toto se často nestává a proto si toho velmi vážíme.

 

 

5. Údaje o činnosti rady školy

 

Rada školy byla zřízena od 1.9.2005. Jejími členy jsou pí. Sedlecká za Sdružení rodičů, pí. Mgr. Kadlecová za učitele a p. Vácha za zřizovatele.

Na škole pracuje občanské sdružení – Sdružení rodičů. Toto sdružení úzce spolupracuje se školou. S výborem sdružení je vedení školy v stálém kontaktu, informuje výbor o důležitých akcích a událostech školy, o stanoveném rozpočtu a

jeho čerpání. Sdružení rodičů ze svých prostředků získaných z příspěvků od rodičů přispívá na LVVZ každému žákovi, hradí ceny pro žáky umístěné v soutěžích a nemalou částkou přispívá i na pomůcky – pracovní sešity pro žáky.   

Toto sdružení nemá přiznaný žádný program.

Na škole nebyla založena žádná nadace.

 

6. Vzdělávání pedagogů

 

Jeden učitel nemá plnou kvalifikaci, ale studuje. Ostatní učitelé mají plnou kvalifikaci.

 

 

Vedení školy i učitelský sbor se účastní kurzů a vzdělávacích akcí pořádaných  Pedagogickým centrem v Č. Budějovicích nebo jinými organizacemi.

Po zrušení pedagogických center se však situace stává nepřehlednou.

 

 

Učitelé si zvyšují kvalifikaci i kurzy ve výpočetní technice, které naše škola pořádá v rámci našeho školícího střediska.

 

 

 

 

 

 

7. Plán, výhled, cíle

 

Naše plánování je nutno rozdělit do dvou oblastí :

 

1)      oblast vzdělávací a výchovná

 

Zde je naším dlouhodobým cílem vychovat z našich žáků vzdělané a slušné lidi. Toho můžeme dosáhnout jedině dobrou a soustavnou prací. Je to práce nelehká,

protože podmínky pro naši práci se neustále zhoršují a to jak po stránce ekonomické, tak z důvodu poklesu morálky a nárůstu kriminality v naší společnosti.

Naším cílem je dobré umístění našich žáků v olympiádách a soutěžích a umístění našich absolventů na těch školách a učilištích, které si vybrali.

 

V průběhu roku bude nadále pokračovat práce s postiženými dětmi formou pomoci dyslektickými a osobnímiasistencemi a dále zřizováním specializovaných tříd pro děti se specifickými poruchami učení, které by vedly žáky až do devátých tříd a umožnily by méně nadaným žákům absolvovat bez problému základní školu a získat tím možnost vyučení se v oboru bez jakýchkoliv problémů.Opět zde však nadřízené orgány nedoceňují tuto činnost a krátí příspěvek na pedagogickou asistenci.

V příštím školním roce bychom rádi dovybavili školu chybějící moderní audiovizuální a výpočetní technikou. To ovšem závisí na finančních prostředcích a zde si moc iluzí neděláme. Pokusíme se dovybavit školu z finančních prostředků získaných z jiných zdrojů.

Budeme pokračovat v zřizování tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Doposud se nám nepodařilo zřídit kroužek lehké atletiky. Budeme se snažit o zřízení tohoto kroužku v příštím období. Zřídili jsme kroužkek dovedných rukou.

Hlavním cílem našeho snažení bude dobré jméno školy a udržení prestiže, kterou naše škola má. 

 

Naše škola chce i nadále umožnit získat základní vzdělání i tělesně postiženým i jinak handicapovaným žákům našeho regionu a to formou individuální integrace těchto žáků v běžných třídách. Má to obrovský morální vliv jak na postižené žáky, ale i na všechny ostatní žáky školy i jejich rodiče.

 

 

2)      oblast péče o budovu a zařízení školy

 

Od září 1998 je naše škola bezbariérová. Naši školu mohou navštěvovat tělesně postižené děti, které ještě do současné doby musely být umísťovány do internátní

školy v Č.Budějovicích.

Výhledově počítáme se zbudováním sedlové střechy na pavilonu I. stupně a dále na budově školní družiny, kde by bylo možno zbudovat několik specializovaných učeben pro výuku jazyků a bytů jako půdní vestavba. Tyto byty by mohli sloužit učitelům. I když se tato představa zdá nereálná vzhledem k finančním možnostem zřizovatele, my se jí nevzdáváme, protože zřízení plnohodnotné školní družiny je naší prioritou pro další období.. Doufáme, že do budoucna bude mít zřizovatel snahu provozovat moderní školu a tomu i podřídí tok finančních prostředků.

 

 

 

Vzhledem k tomu, že budova byla postavena v r. 1956, dochází dnes již vlivem stáří k mnoha závadám. Byla by potřebná řada rekonstrukcí, především většina plochých střech, opláštění budovy, dívčích toalet a především vybavení moderním nábytkem.

 

8.   Zaměstnanci školy

 

Na naší škole pracuje -  64 pedagogických zaměstnanců

                                   -  12 správních zaměstnanců

                                   -  11 zaměst. Školní jídelny

 

Celkem pracuje na škole 87 fyzických zaměstnanců

 

 

9.      základní údaje o hospodaření školy

 

Výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů             -         26 651 000,-

                                      z toho mzdové výdaje                         -         18 960 000,-

Provozní výdaje                                                                        -           8 678 390,-

Investiční výdaje                                                                       -              127 614,-

 

 

Rozvojové programy

 

SIPVZ                                                                                       -                 85 000,-

Střípky                                                                                      -                100 000,-

Řešení konfliktů                                                                       -                  17 500,-

Hodina                                                                                      -                  43 840,-

Almanach                                                                                 -                  14 757,-

Cizí jazyky                                                                               -                 171 000,-

 

10.   Výroční zpráva byla projednána a schválena pracovníky školy na                        

      pedagogické radě dne 19.9.2007.

 

 

 

      S výroční zprávou byla seznámena Rada školy a s touto zprávou souhlasí

 

                                                                      Za Radu školy :……………………….