ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAKONICE, DUKELSKÁ 166

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

O ČINNOSTI  ŠKOLY  ZA

ŠKOLNÍ  ROK  2007/2008

 

 

 

 

Vypracoval : Mgr. Václav Vlček, ředitel školy

 

 

 

 

 

Strakonice, srpen 2008

 

Výroční zprávu schválila Pedagogická rada školy dne 24.9.2008 a Rada školy dne 15.10.2008   

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 

 

I.                  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

II.               VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

III.           ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

IV.           VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

V.              SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM RODIČŮ

VI.           SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM

VII.       SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

VIII.    ROZBOR ŠKOLNÍ ÚRAZOVOSTI

IX.           ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A INSPEKCÍ

X.              ROZBOR HOSPODAŘENÍ

XI.           VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ZÁMĚRY

XII.       INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

XIII.    ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

a)  Název: Základní škola Strakonice, Dukelská 166

 

        Sídlo: Strakonice

         IČO: 47255838

         IZO: 600063691

         E-mail: posta@dukelska.strakonice.cz

         Web: www.dukelska.strakonice.cz

         Telefon: 383 313 230, 383 313 231

 

b)        Zřizovatel: Město Strakonice

c)        Právní forma: příspěvková organizace

d)        Ředitel školy – statutární orgán: Mgr. Václav Vlček

e)        Zástupce ředitele pro II. stupeň – zástupce statutárního orgánu: Mgr.Zdeněk Kadlec

f)          Zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Zdeněk Gracík

g)        Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Frühaufová

h)        Datum zahájení činnosti školy: 1.9.1956

i)          Součásti školy:           Základní škola

                                                Školní družina

                                                Školní jídelna

    

j)          Základní údaje o škole a jejich součástech

 

              Základní škola:    počet žáků           -            844

                                             Počet tříd – I. st  -               20

                                                             -  II.st.  –             19

                                             Průměrná naplněnost tříd  -  22,77  ( bez

                                                                                      dyslektických tříd )

 

                                             Dyslektické třídy – počet  -        4

                                             Počet žáků                         -      47

 

Spádovým obvodem naší školy je pravý břeh Otavy až po železniční trať a navíc ulice Tovární a čtvrť Barvínkov.

Do našeho obvodu dále spadají okolní obce : Sousedovice, Libětice, Smiradice, Mutěnice, Radošovice, Miloňovice, Zadní Ptakovice, Nebřehovice, Sukovice a Nová Ves.

 

Škola je umístěna nedaleko vlakového a autobusového nádraží. Z toho plyne i větší množství dojíždějících žáků. Dnes k nám dojíždí žáci z více než 28 obcí. Škola má rozsáhlý sportovní areál s běžeckým oválem a fotbalovým hřištěm. Tento areál byl v minulém období podstatně zrekonstruován, vznikl zde nový sportovní areál s tenisovým kurtem, cvičnou stěnou na tenis a s hřištěm na volejbal, basketbal, házenou a další sporty. Tento areál je otevřen pro školu celoročně v dopoledních hodinách do 15,10 hod. a pro veřejnost od 16,00 do 21,00 hod. v období duben – říjen. Je zde placený správce, který se stará o pořádek, přijímá rezervace a dohlíží na chod sportoviště. Rýsuje se reálná možnost na dokončení zbytku areálu a to již v příštím roce. Máme rozsáhlý školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. Tento pozemek bychom rádi přeměnili na arboretum a květinovou zahradu.

Škola je napojena na dálkové vytápění.

 

Značnou výhodou naší školy je dobré zázemí. Před vstupem naší republiky do EU byla zrekonstruována celá školní kuchyně, takže dnes vyhovuje i těm nejpřísnějším normám a požadavkům EU. V letošním roce byla provedena rekonstrukce posledních dívčích toalet. Škola se postupně rekonstruuje – máme novou podlahu v tělocvičně, nově zrekonstruované šatny a umývárny u Tv, na tělocvičně a na školní družině je nová střecha. Všechny toalety jsou zrekonstruované. Byly provedeny výměny okapů na pavilonu dílen a vyměněna okna v tělocvičně.

Problémem školy jsou nedostatečné prostory školní družiny. Máme pouze 4 velmi malé učebny, které svým charakterem nevyhovují hygienickým požadavkům na ŠD. Většina činnosti ŠD probíhá v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Zázemí neodpovídá vyhlášce 410/2005, která se touto problematikou zabývá.

Zřizovatel přislíbil pomoc tím, že až budou uvolněny prostory blízké školky, bude tato budova poskytnuta škole pro školní družinu.

Dalším naším problémem je tzv. „nová budova“ panelákového typu, v níž je umístěna jedna jídelna a 2 učebny I. stupně. Zde máme problémy se zatékající vodou mezi spárami panelů, skleněné opláštění se rozsypává a budova byla postavena tak, že dvě třetiny oken nejde kvůli sloupům, které nesou konstrukci budovy otevřít. Není možné okna umýt. Plánujeme i zde rekonstrukci a máme příslib, že proběhne během příštího roku.

 

Postupně zvyšujeme počet zrekonstruovaných odborných učeben. Vybavujeme učebny nejmodernější technikou. Letos se nám podařilo získat 4 interaktivní tabule. Dokončili jsme výměnu všech lavic a židlí, takže dnes plně vyhovujeme požadavkům EU.

ZŠ Dukelská je bezbariérová škola umožňující výuku i tělesně postiženým žákům.V současné době máme 2 postižené žáky.

Máme pod jednou střechou učebny, dvě jídelny, školní družinu dvě tělocvičny a gymnastický sál. Jsme dobře vybaveni pomůckami a neustále je doplňujeme. Škola se snaží doplňovat moderní vybavení zisky z vedlejší hospodářské činnosti a to z pronájmů nebytových prostor. Jsme vlastníky certifikátu pro školící středisko na počítačích a tuto činnost v příštím období rozšíříme. V oblasti výpočetní techniky máme 4 specializované učebny, z nichž 1 slouží I. stupni. V uplynulém období jsme podstatně zmodernizovali počítačovou síť, takže dnes jsme nejlépe vybavenou školou v této oblasti v regionu a v to počítám i mnohé střední školy.

Snad jediným nedostatkem pro naši práci je absence kvalitních učeben pro výuku cizích jazyků. Situaci by mohlo vyřešit přesunutí školní družiny do nové přislíbené budovy a menší místnosti současné družiny by nám po určitých úpravách vyhovovaly jako jazykové učebny.

 

Zvláštní podmínky pro výuku nejsou na naší škole vyhlášeny.

Škola je vybavena nábytkem v dostatečné míře, ovšem tento nábytek je již v mnoha případech starý. Velmi se nám osvědčily rekonstrukce původních vestavěných skříní. Jejich renovace nebyla drahá, ovšem výsledek byl velmi pěkný. Ušetřili jsme tím nemalé finanční prostředky, které mohly být použity jinde.

Opět jako v minulých zprávách musíme poukázat na značný vandalismus, zvláště před školou a v okolí školy. Party mladých lidí se zde zdržují a především v nočních hodinách ničí majetek školy – okna skleněné výplně dveří, zanechávají po sobě nepořádek jako rozbité lahve, roztrhané papíry, nedopalky cigaret a našli jsme i několik injekčních stříkaček s jehlami. Škola nemá moc ani prostředky tomuto řádění zabránit. I zde apeluji na využití Městské policie v tomto směru.                    

                        

    

 

 

II.               VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY

 

Škola pracuje podle učebního plánu Základní škola Č.j.: 16 847 / 96 – 2.

Zároveň škola pracovala v 1. a 6. ročnících podle námi vypracovaného ŠVP.

Škola zřizuje třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Zde jsme pracovali podle učebního plánu Č.j. : 21 986 / 96 – 22.

V šesté matematické třídě se pracovalo podle ŠVP.

Snažíme se připravovat nejen žáky nadané, ale i žáky handicapované. Pro děti se speciálními poruchami učení zřizujeme speciální třídy, kde učivo je probíráno pomaleji, se zřetely na postižení, pracuje se v menším kolektivu a naše práce je pod dohledem PPP.

 

Nepovinné předměty – další jazyk

                                      Informatika

 

Výuka náboženství probíhá formou nepovinného předmětu a účastní se jí pravidelně okolo 30 žáků.

 

Vzhledem k tomu, že jsme v rámci SIPVZ byli největším školícím střediskem pro počítačovou gramotnost v kraji, máme v této oblasti vyškoleny všechny učitele. Z toho důvodu je na naší škole velmi dobře a v značné míře využívána pro výuku výpočetní technika a to včetně interaktivních tabulí. Tato technika je využívána na obou stupních školy.   

 

Jsme školou bezbariérovou a umožňujeme získat vzdělání i žákům tělesně postiženým i lehce mentálně postiženým. I v této oblasti máme dobré výsledky. Pro tyto žáky máme pedagogické asistenty, kteří s nimi pracují v hodinách. Tito žáci se necítí odstrčeni a jejich spolužáci se učí je chápat a žít s nimi. Pomáhá nám to učit žáky odstraňovat bariéry mezi zdravými a postiženými lidmi.

Bohužel Krajský úřad dotuje práci asistentů pouze do úvazku 0,66. Je to situace neobvyklá, podivná a pro nás těžko pochopitelná. Při naší práci s těmito žáky úzce spolupracujeme s dětským centrem ARPIDA v Č. Budějovicích. Všichni postižení žáci, kteří naši školu navštěvovali a navštěvují učinili ve vzdělání obrovský pokrok, což nás velmi těší a zavazuje.

 

V rámci projektu ESF - VIP – Kariéra pracuje na škole školní speciální pedagog. Jeho práce je pro školu obrovským přínosem, což dnes velmi dobře vidíme. Jeho činnost spočívá v diagnostice – vyhledávání dětí s poruchami učení, pomoc poradenská, jak pro žáky a jejich rodiče, tak pro učitele a vychovatele a dále spolupráce s institucemi pomáhajícími postiženým dětem. Jsme rádi, že tato instituce si získala již i uznání rodičů, kteří se na speciálního pedagoga se svými problémy stále častěji obracejí.

Bohužel, došlo v poslední době především ze strany MŠMT k snahám omezit tuto činnost. Aniž by MŠMT bylo dokonale obeznámeno s potřebami škol, snaží se tuto instituci hrazenou z ESF ze škol vytěsnit. To vede u speciálních pedagogů a školních psychologů k nejistotě ze své budoucnosti a někteří tito odborníci hledají uplatnění jinde.

Vedení školy s tímto postupem nesouhlasí a bude se snažit prosazovat potřebnost školních psychologů a speciálních pedagogů na školách. Především v době, kdy děti i jejich rodiče nespolupracují se školou, roste agresivita dětí, legislativa se touto problematikou nezabývá a všichni se tváří jako by se nic nedělo, v tuto chvíli jsou obě instituce na školách velmi potřebné.

 

Ve spolupráci s OPPP a SPC vyhledáváme problémové žáky v nižších ročnících a následně konzultujeme pracovní postupy s nimi. Obě instituce si tyto žáky sledují a naše spolupráce je na velmi dobré úrovni. Pomáhají nám zároveň při výběru talentovaných žáků do Matematické třídy. Zároveň ve spolupráci s OPPP zajišťujeme pomoc dětem s poruchami učení a to především dětem s dyslexií. Pomoc je prováděna formou alternativní výuky v předmětu Český jazyk a to pomocí dyslektických asistentek.

 

Škola zřídila po získání souhlasu Krajského úřadu 4 specializované třídy na II. stupni pro děti se speciálními vývojovými poruchami učení a to v 6., 7., 8. a 9. třídě. O tyto třídy neustále přibývá zájem a někdy už nejsme schopni pokrýt zájem veřejnosti.

 

Práce s ostatními zaostávajícími žáky probíhá především v hodinách běžných tříd, kam jsou tito žáci integrováni. Pracuje se zde individuálně podle integračního plánu, který máme na každého integrovaného žáka vypracován a který je sestaven individuálně podle způsobu postižení. I zde úzce spolupracujeme s OPPP a SPC a řídíme se jejich pokyny.

 

Škola je jednou ze zakládajících škol Hnutí Na vlastních nohou. Toto hnutí pomáhá jak dětem v naší republice, tak na celém světě. My se činností hnutí stále aktivně účastníme a zakladatelka a vedoucí hnutí paní Běla Gran Jensen z Norska dlouhodobě hodnotí naši školu jako jednu z nejlepších. Svědčí o tom i pozvání rekordního počtu dětí z naší školy na vánoční koncert pořádaný hnutím v pražské Lucerně. Letos pojede 45 dětí. Takovou účast nemá žádná jiná škola.

 

Péče o nadané žáky.

Jelikož jsme škola, která otevírá každoročně třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, vybíráme talentované žáky do těchto tříd. Tyto třídy navštěvují žáci z celého regionu. Jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, které se skládá z matematických testů a psychotestu prováděného speciálním pedagogem školy.

Po vyhodnocení obou testů a na základě písemného souhlasu rodičů jsou  vybíráni talentovaní žáci do matematické třídy. S ostatními talentovanými žáky pracujeme individuálně a zapojujeme je do olympiád a soutěží. Dále mají možnost pracovat v kroužcích výpočetní techniky, ale i v kroužcích humanitního směru.

 

Činnost výchovného poradce  se řídí plánem práce výchovného poradce. Tento plán naší výchovné poradkyni stanoví a ukládá úkoly, které je povinna zajišťovat. Především vede evidenci integrovaných žáků a žáků vyšetřených v OPPP a SPC. Na základě vlastních zjištění doporučuje žáky na vyšetření v OPPP a SPC. Účastní se besed s rodiči, při nichž se jedná o školním neúspěchu žáků a dále o přeřazení žáků do Základní školy speciální. Účastní se výchovných komisí pro projednávání přestupků žáků.

Eviduje a kontroluje individuální vzdělávací plány pro integrované žáky. Zajišťuje a pomáhá vycházejícím žákům a jejich rodičům s uplatněním na středních odborných učilištích a středních školách. Organizuje besedy a setkání rodičů se zástupci škol a učilišť, zajišťuje poradenské služby pro žáky i rodiče v této oblasti.

Zajišťuje práce, jimiž je pověřována ředitelem školy. Organizuje exkurze, besedy, přednášky, výlety, výstavy, jako doplněk vzdělání. Škola se účastní besed na aktuální témata občanské výchovy, rodinné výchovy, prevence před drogovými a jinými závislostmi., sexuální výchovy, zdravovědy a AIDS. Jelikož je různá úroveň těchto besed, zaměřili jsme se v uplynulém období na besedy kvalitní, prováděné osvědčenými lektory.

 

Pokud se týká exkurzí, vítáme je jako vhodný doplněk výuky, zvláště pokud se týká návštěv výrobních závodů, vzdělávacích institucí a galerií. V uplynulém roce jsme uskutečnili řadu takových akcí nejen v našem okrese, ale i mimo okres. Vedení školy dbá na to, aby učiteli nebylo považováno za exkurzi to, co je náplní školních výletů. K této problematice vydal ředitel školy vnitřní směrnici. 

Bohužel, vzhledem k tíživé finanční situaci ve školství jsme nuceni tuto činnost podstatně omezovat, protože suplování za nepřítomné učitele značně vyčerpává rozpočet.

 

Zajištění plaveckého a lyžařského výcviku.

Žáci třetích a čtvrtých ročníků mají plavecký výcvik povinný a je jim hrazen. U prvních a druhých ročníků organizujeme plavecký výcvik podle přání rodičů s tím, že si rodiče celý výcvik hradí. Považujeme výuku plavání za velice nutnou a potřebnou.

 

LVVZ jme v tomto roce uskutečnili  v areálu na Lipně. Byli jsme velmi spokojeni s poskytovanými službami a i cena byla poměrně nízká. Celý kurz jsme uskutečnili najednou pro celý 7 ročník. Po vyhodnocení kurzu jsme došli k názoru, že pro příště budeme organizovat dva turnusy a to z důvodu nedostatku kluboven pro tak velké množství dětí a druhým důvodem je náročnost kurzu pro instruktory.

Vedení školy kontrolovalo činnost LVVZ. Zvláštní důraz jsme kladli na kázeň a slušné chování na ubytovnách. Nebyla nám sdělena ani jediná stížnost, naopak správci budov si naše děti chválili ( od správců to nebývá zvykem ). Svědčí to o dobré práci instruktorů a dobře vedeném dozoru.

 

Při těchto výcvicích přísně dodržujeme všechny bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k poškození zdraví nebo smrti.

 

Protidrogová prevence.

Na ZŠ Dukelská byla stanovena komise protidrogové prevence ve složení :

              Mgr. Dagmar Frühaufová   -  výchovný poradce

              Mgr. Lucie Malá  -  pověřena koordinací dětského zastupitelstva

                                              na škole

              Mgr. Irena Čapková

 

Komise zajišťuje  besedy pro žáky, ale i organizuje účast na besedách a akcích pořádaných organizacemi zabývajícími se touto problematikou.

Velmi dobrá spolupráce je nadále s policií ČR, s níž jsme v této oblasti v úzkém kontaktu a dále se sociálním odborem MÚ – péče o mládež.

 

 

BESIP

Organizováním akcí dopravní výchovy byl pověřen na ZŠ Dukelská pan učitel Rudolf Prušák. Se zásadami dopravní výchovy jsou na prvním stupni seznamováni žáci prostřednictvím předmětů prvouka a přírodověda. Na II. stupni bylo uspořádáno školní kolo dopravní olympiády a zúčastnili jsme se okresního kola této olympiády. Jako tradičně jsme obsadili dvě třetí místa.

 

 

 

 

 

 

 

III.           ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

 

     Základni škola :            Počet pracovníků  - učitelé      -       57

                                                                             Přepočtený počet  -    54,767

                                                                              Vychovatelky ŠD –   9

                                                                               Přepočtený počet –   6,218

                                                                              THP pracovnice  -    2

                                                                              Provozní zaměstnanci -    10      

                                                                     Přepočtený počet –         8,962

 

 

 

                                         Celkový počet zaměstnanců    -    71

                                          Přepočtený počet                    -     65,729

 

             

            Školní družina :     počet oddělení   -   7

                                            Počet kroužků    -   6

                                            Počet zapsaných dětí –   250

                                            Počet vychovatelek –   9

                                            Přepočtený počet   -      6,218

 

 

            Školní jídelna :      počet stravovaných dětí   -   805

                                            Počet stravovaných osob –   914

                                            Počet pracovníků             -    11

                                            Přepočtený počet             -    11

 

 

          Škola celkem  :     počet zaměstnanců       -                    91

                                        Přepočtený počet zaměstnanců   -     84,267

 

 

 

 

 

 

IV.           VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

Za největší úspěch v uplynulém školním roce považujeme tu skutečnost, že všichni naši žáci 9. ročníku se dostali bez problémů na jimi zvolenou školu. Máme i zpětnou vazbu na vyšlé žáky. Školy nás informují o úspěšnosti našich absolventů. Můžeme konstatovat, že úspěšnost je 95%.

 

Údaje o účasti školy na soutěžích a olympiádách.

Protože naše škola  dosáhla v uplynulém školním roce velice mnoho  výborných výsledků, uvádíme zde přehled o počtu umístění v kolech sledovaných a odměňovaných Krajským úřadem.

 

V okresním kole jsme obsadili 8 prvních míst.

V krajském kole jsme obsadili 1 druhé a 2 třetí místa.

 

V republikovém kole v programovacím  jazyce Baltík jsme opět zvítězili ve všech kategoriích.Následně jsme opět zvítězili i v mezinárodním kole. Opět tím naše škola navázala na vynikající výsledky v informatice a programování z minulých let. Pro nás jako pro školu, která se na informatiku specializuje jsou tato umístění velmi povzbuzující.

Opět jsme postoupili do republikového kola zeměpisné soutěže EURORÉBUS. Přesto že naši soutěžící byli o 2 roky mladší než soupeři, 2 naše družstva se umístila v první desítce.

Je důležité zmínit se o dvojnásobném vítězství našich žáků v televizní soutěži BLUDIŠTĚ. Byl to obrovský úspěch, který opět přiblížil dobré jméno naší školy veřejnosti, ale v republikovém kontextu proslavil i celé město.

Naši šesťáci se probojovali do finále pořadu DETEKTIV PACKAL a tam porazili starší soupeře a zvítězili opět na obrazovkách televize.

I když nejsme sportovní škola ani škola zaměřená na sport, obsadili jsme opět v několika soutěžích první místa a to v kopané, volejbalu, florbalu, přehazované a i v dalších soutěžích jsme se neztratili.

 

I v lehkoatletických soutěžích se s naší školou musí počítat, protože vždy obsazujeme přední místa. To vše svědčí o dobré ( a to mluvím velice střízlivě) úrovni vzdělávání a výchovy na naší škole. Máme se s čím pochlubit.

Naše škola byla nejúspěšnější v soutěžích a olympiádách v předmětech Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie a především Informatika a výpočetní technika. Jak vyplývá ze zaměření naší školy, budeme opět soutěže v těchto předmětech preferovat.

 

Celkem se do olympiád zapojilo 635 žáků, do soutěží 327 žáků a jinak reprezentovalo naši školu dalších 283 žáků. Tato čísla nás velmi těší a jsme rádi, že je o tuto činnost na naší škole zájem.

 

 

1.) Prospěch žáků (z celkového počtu žáků ve škol. r. 07/08):

 

prospělo s vyznamenáním -  469

neprospělo - 15

2. a 3. stupeň z chování – 20

 

 

2.) Umístění žáků, kteří dokončili povinnou školní docházku:

 

Škola

          9. ročník

         8. ročník

z nižšího ročníku ZŠ

gymnázium

23

0

0

střední odborná škola

41

0

0

učňovský obor

25

3

0

 

 

3.) % aprobovaně odučených hodin týdně z celkového počtu odučených hodin týdně –

                                         98,6%

 

4.) počet úrazů dospělých – 2

 

 

5.) Stížnosti:

     celkem –  1

     z toho řešených: ředitelem – 1

                                atd. - 0

 

 

 

V.              SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM RODIČŮ

 

Na škole pracuje aktivně Sdružení rodičů. Jedná se o spolupráci především v oblasti finanční pomoci škole. Tato pomoc spočívá v příspěvcích sdružení na lyžařský výcvik žáků ve výši 300,- Kč na žáka. Dále hradí sdružení odměny pro žáky v soutěžích, přispívá na úhradu nákladů na cestovné žáků, kteří jedou reprezentovat školu na olympiádách, soutěžích a akcích, které přispívají k zviditelnění školy. Přispívá rovněž na zaplacení dopravy na vánoční koncert do Prahy pořádaný Hnutím Na vlastních nohou. Významnou pomocí pro školu byl příspěvek na úhradu dopravy pro děti – vítěze školní soutěže Cestování s Žolíkem. Sdružení rodičů dále přispívá na úhradu hygienických prostředků pro děti – toaletní papír, jednorázové utěrky, mýdlo a pod. Všechny tyto příspěvky škole jsou hrazeny z příspěvků rodičů sdružení. Na sdružení se rovněž škola obrací s žádostí o pomoc při řešení závažných problémů s kázní některých žáků.

 

 

 

 

VI.           SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM

 

Vedení školy hodnotí spolupráci se zřizovatelem jako velmi dobrou. Tato spolupráce se v poslední době výrazně zlepšila a to především ve spolupráci při řešení kázeňských přestupků žáků, záškoláctví a kriminálně patologických jevů. Velmi dobře funguje spolupráce školy, sociálního odboru – péče o dítě a především výchovné komise. Tato spolupráce vyřešila několik palčivých problémů školy s žáky, kteří nerespektovali základní pravidla slušnosti.

Radnice naslouchala škole a snažila se v rámci možností ( především finančních ) řešit problémy školy především v oblasti rekonstrukcí budovy a vybavení školy. Škola velmi hodnotí zařazení ředitelů základních škol do školské komise. Na této půdě je možno stávající problémy prodiskutovat a navrhnout řešení.

Škola naopak pomáhala obci se zřízením metropolitní počítačové sítě a naše škola byla garantem a sjednotitelem potřeb všech škol. Škola představila obci i ostatním školám možnosti moderního vybavení ve formě interaktivních tabulí.

Ze strany školy je velmi kladně hodnoceno přijetí vítězů mezinárodní soutěže v programování panem starostou.

Je velmi dobré, že zástupci obce se zúčastňují akcí pořádaných školou.

Věříme, že dobrá spolupráce mezi naší školou a zřizovatelem bude pokračovat.

 

 

 

 

 

VII.       SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

 

Škola se snaží, aby měla co nejlepší jméno na veřejnosti. Tato snaha spočívá především v prezentaci úspěchů v tisku, v regionální televizi a na Internetu na webových stránkách školy. Nebráníme se diskusi. Na našich webových stránkách probíhá neustále diskuse, do níž se zapojují žáci, bývalí žáci i veřejnost. Zde má každý možnost slušnou formou vyjádřit svůj názor, upozornit na problémy a škola se zde může dozvědět o problémech, které se vyskytují. Tyto problémy se pak snažíme řešit pokud je to možné ku spokojenosti všech.

Naše škola se rozhodla pomoci některým postiženým dětem a to formou sběru víček z pet lahví. Tato akce předčila naše očekávání a přerostla do celého města. Zapojily se do ní školy, školky, mnoho dalších organizací i jednotlivců. Garantem této akce jsou paní učitelka Hana Vojtová a pan zástupce ředitele Zdeněk Gracík. Během krátké doby bylo sebráno 1,5 tuny víček a získali jsme tím částku 7 025,- Kč. Tato částka byla ve spolupráci se sociálním odborem Města Strakonice nabídnuta a předána rodině s autistickým chlapcem na bezpečnostní vybavení pokoje. Víme, že se nejedná o velkou sumu, ale zapojení tolika lidí a především dětí je úžasné. Akce samozřejmě pokračuje dál.

Zapojujeme se do veřejných akcí např. do diskuse o revitalizaci města a naší čtvrti. Vzešlo z toho zbudování nového školního hřiště, o které se škola stará a které je bezplatně přístupno slušné veřejnosti.

 

 

 

 

VIII.    ROZBOR ŠKOLNÍ ÚRAZOVOSTI

 

V školním roce 2007 / 2008 bylo registrováno na naší škole celkem 61 úrazů.

Tyto úrazy byly odškodněny pojišťovnou v celkové výši 114 250,- Kč.

Počet úrazů je poměrně velký. Největší část se stala při nejrizikovější činnosti – tělesné výchově. Jsou registrovány všechny úrazy, tedy i nejčastější – podvrtnuté nebo naražené prsty na rukou od míče. Tyto malé úrazy neúměrně zvyšují celkový počet a zkreslují tak celkový rozbor.

 

 

 

 

 

IX.           ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A INSPEKCÍ

 

 

V školním roce 2007 / 2008 proběhly na škole následující kontroly a inspekce :

 

1.    Kontrola bezpečnosti práce a PO    - bez závad

2.    Kontrola pracovníky KÚ na práci s dyslektickými třídami, jejich zřizování,

       tvorba individuálních plánů, zařazování dětí do tříd – bez závad

3.           Kontrola z Finančního úřadu na správnost hospodaření – bez závad

4.                 Kontrola z Krajského úřadu na mzdovou a personální oblast – bez závad

5.                 Kontrola z finančního odboru MÚ na hospodaření s rozpočtem

          města – bez závad

6.                  Kontrola VZP na správnost odvodů zdravotního pojištění – bez závad

7.                  Inspekce ČŠI – zajištění bezpečnosti žáků, dokumentace školy – zjištěny

           drobné nedostatky v školním řádu – byly v stanoveném termínu

           odstraněny

8.                 Kontrola – Krajská hygienická stanice – školní jídelna  - bez závad

                                                                     -  školní družina – bylo konsta-

         továno, že neexistují samostatné prostory pro činnost školní družiny, což       odporuje vyhlášce o ŠD. Bylo uloženo zjednat nápravu. Zpráva byla pře-

         dána zřizovateli. Byly provedeny dílčí úpravy malých prostorů ŠD a získána 1 malá místnost. Není to sice stav dokonalý, ale bylo konstatováno, že se jedná jen o provizorium, než bude situace vyřešena.

 

 

 

X.              ROZBOR HOSPODAŘENÍ

 

 

Výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů -  28 038 900,-

                                    z toho mzdové výdaje               -  19 912 900,-

Provozní výdaje                                                            -    8 584 774,-

Investiční výdaje                                                           -       607 966,-

 

 Projekty - zřizovatel

 

Bludiště                                                       -     5 000,-

Projekt Jak nebýt outsiderem                      -     9 000,-

Internet do škol                                           -   174 897,30

Asistentka  - Úřad práce                             -     11 610,-  

 

 

Odd. školství

Konektivita                                                 -     20 000,-

Projekt Jak nebýt outsiderem                     -     10 900,-

 

 

 

 

 

 

XI.           VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ZÁMĚRY

 

Zde je naším dlouhodobým cílem vychovat z našich žáků vzdělané a slušné lidi. Toho můžeme dosáhnout jedině dobrou a soustavnou prací, Je to práce nelehká, protože podmínky pro naši práci se neustále zhoršují a to jak po stránce ekonomické, tak z důvodu poklesu morálky a nárůstu kriminality v naší společnosti. Naším cílem je dobré umístění našich žáků v olympiádách a soutěžích a umístění našich absolventů na těch školách a učilištích, které si vybrali.

 

V průběhu roku bude nadále pokračovat práce s postiženými dětmi formou pomoci dyslektickými a pedagogickými asistencemi a dále zřizováním specializovaných tříd pro děti se speciálními poruchami učení. Ty povedou žáky až do devátých tříd a umožní méně nadaným žákům absolvovat bez problémů základní školu a získat tím možnost vyučit se v oboru bez jakýchkoliv problémů.

Budeme pokračovat v zřizování tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Naše škola chce i nadále umožňovat získání základního vzdělání tělesně postiženým i jinak handicapovaným žákům našeho regionu a to formou individuální integrace těchto žáků v běžných třídách. Má to obrovský morální vliv jak na postižené žáky, ale i na všechny ostatní žáky školy i jejich rodiče.

 

Při plnění všech těchto našich úkolů se musíme postarat o dovybavování školy nejmodernější technikou, proškolení všech učitelů a sledování všech nových trendů výuky ale i v počítačových programech. Na všechny novinky musíme rychle reagovat, abychom nezaostali.

Vedení školy i učitelský sbor se účastní kurzů a vzdělávacích akcí pořádaných Pedagogickým centrem v Č. Budějovicích nebo jinými organizacemi.

 

V letošním školním roce se nám velmi osvědčila školní soutěž „Cestování s Žolíkem“. Přiměla velké množství dětí dívat se na školu jinýma očima a snažit se v učení. Vzhledem k tomu, že tuto akci považujeme za zdařilou, budeme v ní i v budoucnu pokračovat.

 

K výchovným záměrům patří samozřejmě i účelné a smysluplné využití volného času.

Škola zřizuje několik zájmových kroužků pro děti všech věkových kategorií :

 

Anglický jazyk                                   -      2. ročník

Ruský jazyk                                        -      7. – 9. ročník

Francouzský jazyk                              -      6. – 9. ročník

Historický                                           -      6. – 9. ročník

Aerobic                                               -      všichni žáci

Tvořivá informatika s Baltíkem    5 kroužků    -   pro oba stupně

Dovedné ruce    2 kroužky                 -       I. stupeň

Výtvarný                                            -       2. – 9. ročník

Sportovní hry     2 kroužky                -       I. stupeň

Volejbal – dívky                                -       II. stupeň

Keramika        3 kroužky                   -        I. i II. stupeň

Foto, video                                         -       7. – 9. ročník

Delphi – programování                      -       7. – 9. ročník             

 

 

 

XII.       INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

 

V uplynulém školním roce se podařila rekonstrukce dívčích toalet. Spolu s předchozími rekonstrukcemi je škola v poměrně dobrém stavu.Hlavním úkolem příštího roku je zrekonstruování venkovní stěny nové jídelny a I. stupně.Tím by se odstranil problém se zatékáním do budovy a rovněž problém se značně zchátralými okny.

Dalším značným problémem je nedostatek prostorů především pro školní družinu. Stále upozorňuji na možnost zbudování sedlové střechy na pavilonu I. stupně se zbudováním nových učeben jako půdní vestavby. Vyřešilo by to problém jak školní družiny, tak nedostatek kabinetů a dalších potřebných místností nebo specializovaných učeben.

Další akcí v blízké budoucnosti je podle investičního technika MÚ p. Housky výměna oken.

Mezi drobnější akce počítáme s renovací všech dveří, zbudování šatny učitelů I. stupně, vybavení sborovny I. stupně, zbudování výdejny „školního mléka“ a stále a již dlouho odkládané úpravy vstupu do školy.

V poslední době se naskytla možnost dokončení sportovního areálu školy. Doufáme, že se to podaří.

 

 

 

XIII.     ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 je velká škola s velmi dobrým zázemím. Na veřejnosti má dobré jméno vzhledem k dosahovaným výsledkům. Budova i vybavení jsou v poměrně dobrém stavu. Nadstandardu škola dosahuje ve výpočetní technice, je nadprůměrně vybavena výpočetní technikou.

Přesto je stále co zlepšovat. Své úsilí bychom nyní měli zaměřit na odstraňování sociálně patologických jevů – návykové látky, násilí, šikana, pokles morálky. Chceme –li mít výsledky v tomto úsilí, musíme spojit všechny síly, protože výsledek – slušný mladý člověk, za to stojí.

Věřím, že se nám to nakonec podaří.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Razítko školy :

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                 ………………………………….

         Mgr. Václav Vlček                                               Josef Vácha

             ředitel školy                                                     za Radu školy